Obchodní právo

V rámci obchodního práva poskytujeme klientům právní služby zejména v následujících oblastech:

Obchodní společnosti a družstva

 • právní pomoc při zakládání obchodních společností a družstev (příprava dokumentů nezbytných k řádnému založení a vzniku obchodní společnosti či družstva, právní pomoc v průběhu procesu založení a vzniku obchodní společnosti či družstva, aj.), včetně zastoupení v řízení o zápisu obchodní společnosti či družstva do obchodního rejstříku,
 • právní pomoc při změnách v obchodních společnostech a družstvech (změna zakladatelského dokumentu, změna statutárního orgánu, změna sídla, sepis smlouvy o převodu podílu či akcií, aj.), včetně právní moci či zastoupení v řízení o zápisu změny do obchodního rejstříku.

Obchodní smlouvy

 • revize či sepis smluvní dokumentace podnikatele (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, rámcová smlouva, obchodní podmínky, dohoda o narovnání, dohoda o zápočtu pohledávek, individuální smlouvy či dohody, aj.),
 • revize či sepis jednostranných právních jednání podnikatele (odstoupení od smlouvy, výpověď, vyúčtování smluvní pokuty, zápočet pohledávek, reklamace, aj.),
 • mimosoudní a soudní vymáhání peněžitých i nepeněžitých nároků podnikatele (nezaplacená kupní cena, cena za dílo, smluvní pokuta, náhrada vzniklé škody, vydání bezdůvodného obohacení, aj.), včetně zastoupení v řízení před soudy či jinými orgány a institucemi.

Směnky a šeky

 • mimosoudní a soudní vymáhání nároků ze směnek a šeků, včetně zastoupení v řízení před soudy,
 • právní porady v oblasti práva směnečného a šekového.

Insolvenční řízení

 • sepis insolvenčního návrhu podnikatele, včetně zastupování v insolvenčním řízení,
 • sepis přihlášky pohledávky věřitele do insolvenčního řízení, včetně zastupování v insolvenčním řízení,
 • sepis jednotlivých úkonů zajištěného věřitele směřujících ke zpeněžení předmětu zajištění,
 • zastupování v incidenčních sporech (zejména spory o pravost, výši a pořadí přihlášené pohledávky) včetně sepisu příslušných podání,
 • právní porady v oblasti insolvenčního práva a restrukturalizace.

 

Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby i v dalších právních oblastech, v případě konkrétních dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Nahoru