Občanské právo

V rámci občanského práva poskytujeme našim klientům právní služby zejména v následujících právních oblastech:

Závazkové právní vztahy

 • revize a sepisování smluvní dokumentace (kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, zástavní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, dohoda o narovnání, individuální smlouvy a dohody, aj.), i jednostranných právních jednání (odstoupení od smlouvy, výpověď, aj.),
 • mimosoudní i soudní vymáhání peněžitých i nepeněžitých nároků (nezaplacení kupní ceny, ceny za dílo, nájemného, nároky z vadného plnění a nároky z porušení sjednaných povinností, aj.),
 • právní porady a právní rozbory individuálních právních záležitostí,
 • zastupování klientů v rámci řízení před soudy i jinými orgány a institucemi.

Vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví

 • právní porady, revize a sepisování dokumentace týkající se převodů nemovitých věcí (pozemky, stavby, jednotky) a spoluvlastnických podílů, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vč. podkladů a podání pro řízení před katastrálním úřadem,
 • právní porady a vymáhání nároků plynoucí z tzv. sousedských sporů.

Náhrada škody a nemajetkové újmy, bezdůvodné obohacení

 • mimosoudní a soudní vymáhání příslušných nároků z titulu náhrady škody a nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení,
 • revize a sepisování smluvní dokumentace k vypořádání příslušných nároků.

Ochrana osobnosti, vč. ochrany osobních údajů

 • právní porady a konzultace ve věcech tzv. osobnostních práv, vymáhání příslušných nároků z titulu porušení ochrany osobnosti,
 • komplexní právní servis v oblasti ochrany osobních údajů.

Právní vztahy týkající se pojištění

 • mimosoudní a soudní vymáhání nároků z titulu pojistné smlouvy vůči pojišťovně,
 • právní porady a rozbory v této oblasti.

Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby i v dalších právních oblastech, v případě konkrétních dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Nahoru