Správce

podnikatele/obchodní společnosti: Mgr. Petra Jirásková Málková, advokátní kancelář
se sídlem: Hradiště 96/6,  400 01 Ústí nad Labem;Česká republika
identifikační číslo: 71465049
zapsané v OR: CZ0427 - Ústí nad Labem
adresa elektronické pošty: jiraskova.malkova@advokati-unl.cz


Zásady zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů a jejich ochraně. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje dětí zpracováváme, jen pokud mohlo dítě jednat samostatně anebo za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce. Jako rodič nebo jiný zástupce jednající za dítě nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.

Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná slabá místa, a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu, změně či výmazu zpracovávaných údajů. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.


Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme následující kategorie (rozsah) osobních údajů, za daným účelem a na základě uvedeného právního důvodu (zákonnost):

Kategorie osobních údajů Účel Právní důvod (zákonnost) Doba zpracování
Identifikační údaje klienta
(jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ a příp. další)
 • Uzavření smlouvy
 • Plnění smlouvy a poskytování služeb
 • Objednávky
 • Fakturace
 • atd.
 • Nezbytné pro splnění smlouvy
 • Splnění dalších právních povinností (vedení účetnictví, atd.)
Po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky, ledaže budou údaje nadále potřeba
Kontaktní údaje klienta
(e-mail, telefon)
 • Běžná komunikace v rámci plnění smlouvy
 • Ověřování požadavků klienta
 • Informování v souvislosti s poskytovanými službami formou e-mailu i SMS
 • Nezbytné pro splnění smlouvy
Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky, ledaže budou údaje nadále potřeba
E-mail klienta
 • Shromažďování e-mailů za účelem rozesílky newsletterů
 • Souhlas klienta
5 let, resp. do odvolání souhlasu
IP adresy
 • Přístup uživatelů do klientské zóny
 • Funkcionalita webu -  objednávka, vyhledávání, atd.
 • Zabezpečení a ověřitelnost
 • Nezbytné pro splnění smlouvy (vč předsmluvního jednání)
 • Oprávněný zájem
Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky, ledaže budou údaje nadále potřeba
Technické cookies
(anonymní data)
 • Přístup uživatelů do klientské zóny
 • Funkcionalita webu -  objednávka, vyhledávání, atd.
 • Nezbytné pro splnění smlouvy (vč předsmluvního jednání)
 • Oprávněný zájem
Po dobu trvání relace
Cookies reklamní sítě a statistické
(Anonymní data pro: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)
 • Zpracování statistik návštěvnosti webu
 • PPC propagace
 • Oprávněný zájem
26 měsíců
Provozní protokoly
(IP adresy, webové požadavky, data prohlížeče)
 • Zajištění provozní stability a kontinuity poskytování služeb
 • Zajištění bezpečnosti služeb
 • Nezbytné pro splnění smlouvy
 • Zákonná povinnost
 • Oprávněný zájem
6 měsíců

Příjemci dat

Máme zavedena přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme 3. stranám, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, je to nezbytné pro poskytování služeb (registrace domén, registrace certifikátů, apod.) ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení, zpracování a vyhodnocování provozu apod.).

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících 3. stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů. Někteří poskytovatelé přitom mohou být usazeni v 3. zemích.

 • Statistické a analytické systémy (Google Analytics)
 • Reklamní systémy (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Doba zpracování

Dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon č. 235/2004 Sb. o DPH, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších) jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány.

Pokud dobu uchování nestanoví právní předpis, ale údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy nebo našeho oprávněného zájmu, bude doba uchování odpovídat době trvání smlouvy prodloužené o adekvátní dobu pro uplatnění případných nároků z ní anebo bude doba uchování trvat po dobu trvání našeho oprávněného zájmu s přihlédnutím k oborovým standardům.

Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu, popř. využití některého automatizovaného nástroje na našem webu (např. odhlášení novinek).

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme Vám související službu poskytnout.

Provozní protokoly

Pokud navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, údajích prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. Přístup k těmto informacím mají pouze administrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).


Vaše práva

Právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme

Máte právo na přístup k údajům a další související informace o jejich zpracování. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám předáme zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů.

Právo na opravu

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud nejsou potřebné, odvolali jste souhlas, vznesli jste důvodnou námitku proti marketingu, je naše zpracování neoprávněné nebo nám vymazání ukládá zákon, ledaže jsou zde jiné důvody pro další uchování.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů pokud nastane některý z důvodů uvedený čl. 18 GDPR. Pokud dosáhnete omezení zpracování, Vaše údaje budeme nadále uchovávat, ale bez Vašeho souhlasu nebo závažného důvodu s nimi nebudeme dělat nic jiného.

Právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zároveň automatizovaně.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Chcete omezit marketing?

Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

 • přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání;
 • můžete nám napsat, že odvoláváte Váš souhlas.

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli realizaci objednávek, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání informací souvisejících s uskutečněnými objednávkami a pro jiné účely, než je marketing.

Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies odvolat postupem uvedeným na internetových stránkách.


Vaše ochrana

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, obraťte se na náš kontakt uvedený v hlavičce.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/

 

Cookies 

Co to jsou „cookies“

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci aplikací s Vaším webovým prohlížečem. Soubor cookie obsahuje anonymní informace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete („naše cookies“), nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

Jak používáme cookies

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies).

Toto umožňuje využívat funkce jako např. zobrazení nákupního košíku, historie procházení, skrytí obchodního sdělení, přihlášení apod.

Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění vaší adresy IP. Tyto cookies jsou umístěny reklamními sítěmi třetích osob s naším souhlasem.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
 • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Reklamní první i třetí strany. Jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů. Když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho obsahu), tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat.

Jak udělujete souhlas s cookies

K tomu, abychom mohli využívat statistické a diagnostické cookies, potřebujeme Váš souhlas. Taktéž využívání reklamních cookies a cookies třetích stran je umožněno až poté co jejich používání odsouhlasíte. Souhlasy udělujete pomocí cookies lišty v dolní části prohlížeče anebo nastavením Vašeho prohlížeče. Technické cookies Váš souhlas nevyžadují, lze je ale pomocí nastavení Vašeho prohlížeče zakázat, web však nebude bez technických cookies fungovat správně..

Používáme Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech v USA. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webu a vytváření zpráv o jeho aktivitě pro nás jako provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Používáme cookies Reklamních partnerů

Google

Díky souboru cookieDoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu. Můžete si používání souboru cookieDoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Správce nastavení reklam.

Při zobrazování reklam ze sítě Google mohou být také použity soubory cookie dalších dodavatelů či reklamních sítí třetích stran. Můžete weby těchto třetích stran navštívit a odhlásit si na nich používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu (pokud dodavatel nebo reklamní síť tuto možnost nabízí).

Nahoru